Nowy Jork
Londyn
Warszawa
* * * Ważny komunikat * * *
23 listopada 2017
O nas Oferta Analizy Regulacje i opłaty Serwis internetowy Obsługa emisji Notowania
 
Adekwatność kapitałowa
Grupa Banku Millennium
Podstawowe informacje
Charakterystyka
Historia
POK
Telefony
Rynek polski
Rynki zagraniczne
Kredyty
Sprzedaż funduszy
Analizy
Korporacje
IKZE
Animatorzy
Regulaminy
Prowizje i opłaty
Komunikaty
Oferta standardowa
Pakiet Student
Pakiet Prestige
MiFID
Podatek
Pliki cookies
Reklamacje
Serwis informacyjny
Serwis transakcyjny
Aktywacja hasła
Notowania 4 MAX
Notowania 3 MAX
Skaner fundamentalny
Notowania Mobilne
Pytania i odpowiedzi
Rynek niepubliczny
Przygotowanie emisji
Zrealizowane emisje
Archiwum obsługiwanych ofert
GPW - akcje
GPW - obligacje
GPW - kontrakty
GPW - opcje i JI
GPW - inne p.w.
GPW - Statystyka
Indeksy
Waluty
Surowce
NewConnect
 Zaloguj się:
Serwis informacyjny
Serwis maklerski
ePromak Plus
Pakiety
 Jak zostać klientem Millennium DM?

 Bezpieczeństwo

 Załóż rachunek

 Aktualizacja umowy

 Zasilenie rachunku

 Promocje

 Napisz do nas

 ABC rynku

 Pożyteczne linki

 Edukacja

 System UTP

Jak zostać klientem Millennium DM?


Zapraszamy Państwa do otwarcia rachunku inwestycyjnego w Millennium DM. Proponujemy do wyboru trzy sposoby przeprowadzenia tej operacji:

1. Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM

2. Osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)

3. Drogą korespondencyjną


1. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Millennium DM

KROK 1: zapoznaj się z następującymi dokumentami:
 • regulaminy świadczenia usług maklerskich
 • umowao wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków
 • informacje wymagane przez dyrektywę MiFID,
 • opłaty i prowizje.


KROK 2: przygotuj następujące dokumenty i informacje: jeśli jesteś rezydentem:
 • dowód osobisty lub paszport,
 • numer NIP,
 • numery rachunków bankowych do wykonywania przelewów finansowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe na terenie Polski - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania przelewów zdalnych,
jeśli jesteś nierezydentem:
 • paszport,
 • numery rachunków bankowych w przypadku jak wyżej.


KROK 3: zgłoś do Punktu Obsługi Klienta Millennium DM

Informacje dodatkowe – co powinieneś wiedzieć o dokumentach i zasadach zawierania umowy w Punkcie Obsługi Klienta.
a) w przypadku zawarcia umowy małżeńskiej – powyższe wymagania dotyczą obojga współmałżonków,
b) dokumenty, które będzie trzeba wypełnić:
 • umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków,
 • formularz informacji o Inwestorze – zgodnie ze standardem rynkowym (wymagany przez dyrektywę MiFID),
 • karta wzoru podpisu Inwestora
  oraz opcjonalnie:
  • formularz z hasłem – tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania zleceń telefonicznych,
  • wniosek o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego – tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia dostęp do serwisu internetowego dla pełnomocnika,
  • załącznik z rachunkami bankowymi – tylko w przypadku, gdy Inwestor uaktywnia możliwość składania przelewów telefonicznych lub internetowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem – tylko w przypadku, gdy jest udzielane pełnomocnictwo osobie trzeciej,
  • oświadczenie o sytuacji finansowej – tylko w przypadku, gdy będzie równocześnie podpisana umowa w zakresie derywatów lub aneks w zakresie odroczonej płatności,
  • zgoda współmałżonka – tylko w przypadku, gdy będzie równocześnie podpisana umowa w zakresie derywatów z limitem zaangażowania większym lub równym 300 tys. zł lub aneks w zakresie odroczonej płatności oraz nie są podpisywane umowy w wersji dla współmałżonków,
c) w przypadku uaktywniania możliwości składania zleceń telefonicznych – uruchomienie usługi nastąpi w POK w momencie podpisania umowy,
d) w przypadku uaktywniania możliwości składania zleceń internetowych:
 • uruchomienie usługi nastąpi w następnym dniu po podpisaniu umowy; na życzenie Inwestora termin ten zostanie przesunięty na dzień podpisania umowy,
 • login i hasło, zgodnie z własnym wyborem, Inwestor może odebrać w POK lub zostaną one przesłane drogą korespondencyjną,
e) w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika należy przygotować pełnomocnictwo do zawarcia umowy. Podpis Inwestora na pełnomocnictwie powinien zostać uwierzytelniony przez notariusza lub polską placówkę dyplomatyczną, lub opatrzony apostille przez urzędnika państwa obcego - zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. pełnomocnictwo powinno zawierać:
 • upoważnienie dla pełnomocnika do udzielenia Millennium DM pełnomocnictw dla Millennium DM zawartych w umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków (patrz wyżej – KROK 1),
 • upoważnienie do przekazania wymaganych przez Millennium DM informacji niezbędnych do wypełnienia formularza informacji o Inwestorze, przy czym informacje konieczne do wypełnienia formularza informacji o Inwestorze (jako oświadczenia wiedzy Inwestora) muszą znaleźć się w treści pełnomocnictwa,
 • jeśli pełnomocnictwo nie zawiera upoważnienia, o których mowa w w poprzednim podpunkcie, upoważnienie do przekazania Millennium DM ww. formularza wypełnionego przez Inwestora, przy czym podpis Inwestora na formularzu powinien być poświadczony notarialnie lub złożony w obecności pracownika Millennium DM,
 • w przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami umowy Inwestor zamierza składać dyspozycje telefoniczne i/lub faksowe, i/lub z wykorzystaniem Internetu również pełnomocnictwo do:
  • złożenia wniosku o nadanie hasła telefonicznego i/lub faksowego,
  • złożenia wniosku o nadanie uprawnień w serwisie internetowym,
  • odbioru loginów i haseł (ewentualnie również tokena),
f) pełnomocnik może składać dyspozycje po złożeniu wzoru podpisu w Millennium DM,
g) Millennium DM nie pobiera opłat za otwarcie rachunku; opłata za prowadzenie rachunku wynosi:
 • 0 złotych - w przypadku, gdy w danym kwartale na rachunku nie były wykonywane żadne operacje związane z dyspozycjami Inwestora,
 • 13 złotych kwartalnie – w pozostałych przypadkach.


2. osobiście w placówce Banku Millennium Prestige (dotyczy wyłącznie klientów posiadających lub otwierających równocześnie Konto Osobiste Prestige w Banku Millennium)KROK 1: zapoznaj się z następującymi dokumentami:
KROK 2: przygotuj następujące dokumenty i informacje: jeśli jesteś rezydentem:
 • dowód osobisty lub paszport,
 • numer NIP,
 • numery rachunków bankowych do wykonywania przelewów finansowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe na terenie Polski - tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia możliwość składania przelewów zdalnych.

jeśli jesteś nierezydentem:
 • paszport,
 • numery rachunków bankowych w przypadku jak wyżej.

KROK 3: Zawarcie umowy w Banku Millennium.

a) w przypadku zawarcia umowy małżeńskiej – powyższe wymagania dotyczą obojga współmałżonków,
b) dokumenty, które będzie trzeba wypełnić:
 • umowa ramowa o świadczenie usług finansowych Banku Millennium,
 • test oceny odpowiedniości świadczonych usług i oferowanych instrumentów i produktów finansowych Banku Millennium,
 • umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków,
 • formularz informacji o Inwestorze –zgodnie ze standardem rynkowym (wymagany przez dyrektywę MiFID),
 • karta wzoru podpisu Inwestora,
 • oświadczenie o korzystaniu z pośrednictwa Banku Millennium S.A. w zakresie usług świadczonych przez Millennium Dom Maklerski S.A.


oraz opcjonalnie:
 • wniosek o ustalenie warunków korzystania z serwisu internetowego – tylko w przypadku, gdy Inwestor uruchamia dostęp do serwisu internetowego dla pełnomocnika,
 • załącznik z rachunkami bankowymi – tylko w przypadku, gdy Inwestor uaktywnia możliwość składania przelewów telefonicznych lub internetowych z rachunku inwestycyjnego na rachunki bankowe,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem – tylko w przypadku, gdy jest udzielane pełnomocnictwo osobie trzeciej,


c) w przypadku uruchamiania możliwości składania zleceń telefonicznych – hasło niezbędne do składania zleceń telefonicznych Inwestor otrzyma z Domu Maklerskiego drogą korespondencyjną,
d) w przypadku uruchamiania możliwości składania zleceń internetowych – login i hasło niezbędne do składania zleceń internetowych Inwestor otrzyma z Millennium DM drogą korespondencyjną,
e) pełnomocnik może składać dyspozycje po złożeniu wzoru podpisu w Millennium DM,
f) Millennium DM nie pobiera opłat za otwarcie rachunku; opłata za prowadzenie rachunku wynosi:
 • 0 złotych - w przypadku, gdy w danym kwartale na rachunku nie były wykonywane żadne operacje związane z dyspozycjami Inwestora,
 • 13 złotych kwartalnie – w pozostałych przypadkach.


3. drogą korespondencyjnąKROK 1: formularz na stronie internetowej Millennium DM.

KROK 2: Zaczekaj na wypełnione dokumenty. Na podany przez Ciebie w formularzu adres Millennium DM wyśle pocztą komplet formularzy, umów, regulaminów oraz tabel opłat i prowizji [dokumenty wymienione w części 1) : KROK 1 oraz Informacje dodatkowe lit. b)].

KROK 3: Z kompletem dokumentów udaj się do notariusza albo do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej poza granicami Polski celem uwierzytelnienia podpisu na dokumentach.

KROK 4: Odeślij podpisane dokumenty pocztą do Millennium DM pod adres:

Millennium Dom Maklerski S.A.
Zespół Rozliczeń Papierów Wartościowych
ul. Targ Drzewny 1,
80-958 GdańskJakie dokumenty są potrzebne do otwarcia rachunku inwestycyjnego w przypadku osoby prawnej?

Zawarcie umowy z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (posiadającą zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) jest uzależnione od przedłożenia w oryginałach lub notarialnie uwierzytelnionych kopiach następujących dokumentów:

w przypadku rezydenta:

 • wypisu z właściwego rejestru (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wypisu w Millennium DM) lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania rachunkiem,
 • zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego (REGON) lub innego równoważnego numeru identyfikacyjnego,
 • dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP,
 • karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania rachunkiem inwestycyjnym,

w przypadku nierezydenta:

 • wypisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego podstawę prawną prowadzonej działalności i określającego osoby upoważnione w imieniu podmiotu do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania rachunkiem, wydanego na podstawie przepisów prawa kraju będącego siedzibą danego podmiotu,
 • karty wzorów podpisów osób upoważnionych w imieniu Inwestora do zaciągania zobowiązań majątkowych i dysponowania rachunkiem inwestycyjnym, spełniającej standardy określone w wewnętrznych przepisach Millennium DM,

W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami umowy Inwestor zamierza składać dyspozycje telefoniczne i/lub faksowe, i/lub z wykorzystaniem Internetu wymaga się udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania dyspozycji zdalnych.

Millennium DM może zażądać innych dokumentów, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000053322. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-28-684. Wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000,00 zł. Kapitał w pełni wpłacony.
Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna dokłada wszelkich starań aby informacje i komentarze zawarte na naszych stronach internetowych były bardzo dokładnie i rzetelnie przygotowane. Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji oraz komentarzy zamieszczonych na jego stronach internetowych.